ANUNŢ

    Primăria comunei Ungureni, organizează concurs în perioada 11-13 IANUARIE 2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant:

  1. Muncitor necalificat, treapta I –  în cadrul Compartimentului deservire – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

             b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

             g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

  • Muncitor necalificat, treapta I –  în cadrul Compartimentului deservire

1. nivelul studiilor – studii generale

2. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum-vitae;

Copiile vor fi însoţite de documentele originale, în vederea certificării lor pentru conformitate cu originalul !

Concursul se va desfășura la sediul primăriei comunei Ungureni, localitatea Ungureni, şi va consta în 3 probe: selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu .

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30.12.2020, ora 14:00:  termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 11.01.2021, ora 10:00:  proba scrisă;
  • 13.01.2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei Primăriei Comunei Ungureni, jud. Bacău sau la telefon 0234-227.012, e-mail contact@primaria-ungureni.ro.

Bibliografia pentru ocuparea  postului contractual vacant este următoarea:

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ( Partea a IV-a – Administrația publică locală – Titlul V. Autoritățile administrației publice locale , Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II – Competențele autorităților administrației publice locale, Cap. IV – Primarul, Secțiunea a 2-a – Rolul și atribuțiile primarului ; Partea a  VI-a – Statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică,  Titlul II -Personalul contractual din administratia publică,  Cap. I – Statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică, Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică,  Cap. IV – Încadrarea și promovarea personalului contractual, Cap.  V – Răspunderea personalului contractual din administrația publică. )
  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Nota:

La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data concursului

ANUNȚ CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT (FEMEIE DE SERVICIU)